ซ่อมเครื่องดนตรีไทย

posted on 14 Jul 2006 09:10 by thaimusic in Repairing

      
     โรงเรียนใดที่เครื่องดนตรีไทยถูกน้ำท่วม โทรศัพท์มาปรึกษา อ.ภูมิใจ  รื่นเริง
ได้ว่าจะมีวิธีการซ่อมแซมอย่างไร มีหลายโรงเรียนที่ดำเนินการซ่อมเครื่องดนตรีไทย
ไปแล้วและเป็นที่ชื่นชมของคุณครูว่าเสมือนได้เครื่องดนตรีชิ้นใหม่ ได้แก่ โรงเรียน
สาธิตฯ ปทุมวัน
ได้นำซอด้วง ซออู้ที่ชำรุด เช่น หน้าขาด คันชักหัก ลูกบิดหาย
จำนวน 40 คัน อ.ภูมิใจ นำซอมาประกอบใหม่ ขึ้นหน้าใหม่ ซ่อมพร้อมทำสี
และคืนกลับไปให้นักเรียนใช้เรียนได้อย่างดี และยังเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐอีกด้วย
นอกจากนี้ ก็มีโรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนบ้านห่อง
จังหวัดศรีษะเกศ
โรงเรียนกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น และอีกหลายโรงเรียน
      อ.ภูมิใจ  ได้รับเกียรติจากมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะให้ทำหน้าที่ซ่อมระนาดเก่า
เช่น ผืนไม้ไผ่ของ ครูเตือน พาทยกุล (ชมภาพได้จาก เรื่อง ระนาดหลวงประดิษฐไพเราะ ที่บล็อกนี้ครับ)

                   
                             
โครงการคืนชีวิตเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  อันแสดงถึงภูมิปัญญา
ตั้งแต่อดีตของบรรพบุรุษไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้เราทราบได้ถึง
ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลว่าการร้องรำทำเพลงเป็นนิสัยที่คนไทยซึมซับอยู่ในสายเลือด 
เป็นความละเมียดละไม  เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตแบบไทย  ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งชาวไทย
สามารถกล่าวอ้างได้อย่างภาคภูมิใจ จากประสบการณ์การเป็นนักดนตรีไทยที่ผันตัวเอง
มาเป็นช่างทำเครื่องดนตรีไทยแบบอนุรักษ์พบว่า ปัจจุบันวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย
มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นักดนตรีนิยมบรรเลงโดยเน้นความไพเราะ งดงาม
และอ่อนหวาน ปัจจุบันผู้บรรเลงกลับมุ่งเน้นความดัง ความเร็ว และรุนแรง เป็นผลให้
รูปลักษณ์และเสียงของเครื่องดนตรีไทย เปลี่ยนแปลงไปจาก
คืนชีวิตเครื่องดนตรีไทย
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น ซึ่งนอกจากสถาบันการศึกษาจะลดค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย โดยการนำเครื่องดนตรีไทยเก่า
หรือชำรุดมาซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปแล้ว ผลระยะยาวที่เกิดขึ้น
คือทำให้เด็กไทยได้มีจิตสำนึกในการใช้เครื่องดนตรีไทยอย่างคุ้มค่า ทั้งยังช่วยลด
สภาวะโลกร้อนโดยการชะลอการใช้ทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย

        ศิลปะความอ่อนช้อยและรสมือจากกรรมวิธีการบรรเลงก็ดูจะเสื่อมความนิยม 
ประกอบกับความจำเป็นในวิถีชีวิตประจำวัน ทำให้แนวคิดในการผลิตเครื่องดนตรีไทย
เปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมเป็นงานฝีมือที่ทำเองในครอบครัว  หรือเป็นการทำมือแบบโบราณ 
กลับกลายไปสู่การผลิตเป็นอาชีพใหญ่โตเป็นระบบโรงงาน  ใช้เครื่องจักรทุ่นแรง
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้รวดเร็ว มักจะมองข้ามคุณลักษณ์ความดีงามแบบโบราณ
ไปเสียหมด เป็นผลให้คุณภาพเสียงและอายุการใช้งานของเครื่องดนตรีไทยด้อยลง
สังเกตได้จากสถานศึกษาต่างๆ จะมีเครื่องดนตรีไทยที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเป็นจำนวนมาก
จำเป็นต้องหางบประมาณมาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยใหม่อีก ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย
บางท่านมิได้มีความชำนาญในการซ่อมบำรุง ข้าพเจ้าจึงได้ริเริ่มโครงการ
 
สนใจร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ภูมิใจ  รื่นเริง
267 ซอยอ่อนนุช 66 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร.02-7210739,086-3385304

  
                                                         
รายการแสดงรายละเอียดของการซ่อมเครื่องดนตรีไทยแบบทำมือ 
ที่
รายการ
    ราคา  
   (บาท)

1. รางระนาดเอก,ทุ้ม - เปลี่ยนโขน 2,000
- ซ่อมสี 1,500
- ซ่อมปิดทองเค 8,000
- ซ่อมปิดทอง 100% 15,000
- เปลี่ยนตะขอ 200
- เปลี่ยนเท้ารางทุ้ม 400
2. ผืนระนาดเอก,ทุ้ม - เทียบเสียง 500
- เปลี่ยนลูกระนาด  ลูกละ 400
- ตะกั่วถ่วงเสียง      กิโลกรัมละ 500
3. ฆ้องวง - เทียบเสียง            วงละ 600
- เปลี่ยนลูก             ลูกละ 2,000
- ซ่อมหวายและทำสี 1,500
- ปิดทองร้านฆ้อง 7,000
4. จะเข้ - เปลี่ยนนม
  (ไม่รวมค่าปรับแต่งเสียง)
- ค่าปรับแต่งเสียง
800
 
1,000
- ลูกบิด            อันละ 300
- ซ่อมสี เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด
  (รวมค่าปรับแต่งเสียง)
2,500
5. ขิม - เปลี่ยนหลัก 1,000
- เปลี่ยนหน้าหรือฝาแตก 1,000
- ซ่อมสี 1,000
- ซ่อมทั้งหมด 2,000
6. ซอด้วง,ซออู้ - ขึ้นหน้าใหม่ 500
- ลูกบิด (แล้วแต่ไม้ เริ่มต้นที่) 200
- ซ่อมสี 200
- เปลี่ยนหางม้า 200
- เปลี่ยนคันชัก (แล้วแต่ไม้ เริ่มต้นที่) 200
7. กลองแขก       - ขึ้นหน้าใหม่               หน้าละ 2,500
    - ขึ้นหน้าใหม่ทั้งหมด   คู่ละ 8,000
    - เปลี่ยนหนังเรียด         เส้นละ 1,500
8. โทน รำมะนา  - ขึ้นหน้าใหม่โทนหรือรำมะนา 1,500
    - ขึ้นหน้าใหม่               คู่ละ 3,000
9. ตะโพน - ขึ้นหน้าใหม่              หน้าละ 1,500
    - เปลี่ยนหนังเรียด        2,000
    - ขึ้นใหม่ทั้ง 2 หน้าพร้อมเปลี่ยนหนังเรียด 4,000
10. ตะโพนมอญ - ขึ้นหน้า                     หน้าละ 4,000
    - เปลี่ยนหนังเรียด        4,000
    - ขึ้นใหม่ทั้งชุดพร้อมหนังเรียด 10,000
11. เปิงมาง - ขึ้นใหม่                    ลูกละ 2,000
    - ขึ้นใหม่ทั้งชุด 10,000


                              Before Repairing

อ.ภูมิใจ กำลังซ่อมและแต่งเสียงจะเข้ของโรงเรียนบ้านห่อง จังหวัดศรีสะเกษ

                                                After Reparing
    จะเข้ที่เปลี่ยนหย่อง โต๊ะ และลูกบิด พร้อมแต่งให้ดีดสบายขึ้นก่อนส่งคืนเจ้าของ

  

   
สอบถามรายละเอียดราคาซ่อมได้โดยตรงที่ อ.ภูมิใจ   รื่นเริง โทร.086-3385304

ติดต่ออาจารย์ภูมิใจ  รื่นเริง ได้ที่ 086-3385304 และ 02-7210739

ruenroengthaimusic@gmail.com

Comment

Comment:

Tweet

อาจารย์คะ ต้องการซ่อมจะเข้ค่ะ ไม่แน่ใจราคาเท่าไร จะส่งรูปให้อาจารย์ดูแล้วประเมินราคาได้ไหมคะ .. ขอบคุณค่ะ

#20 By Wanna (103.7.57.18|172.18.40.211, 203.155.159.7) on 2013-06-13 13:04

<h5>ผมอยากได้ผืนระนาดเอก  ที่เป็นผืนไม้ไผ่  คุณภาพ 100%

   ไม่ทราบว่าราคาผืนละเท่าไรครับ</h5>

#19 By songsit (103.7.57.18|27.55.9.87) on 2012-05-27 08:50

ไม้ตีระนาดเอก ระนาดทุ้มทั้งไม้แข็งและไม้นวม

#18 By Tory Burch Outlet (117.26.225.116) on 2012-01-11 08:45

สนใจมากในเรื่องวิธีการซ่อม สร้าง และแนวคิด กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านช่างผู้สร้างงานดนตรีไทยจะขอความอนุเคราะห์ไปคุยที่บ้านเพื่อเป็นหัวใจของการเขียนงานไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนหรือไม่โปรดชี้แนะด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

#15 By อ.มนศักดิ์ มหิงษ์ (58.10.137.43) on 2010-10-17 13:11

ครูปิยภัทรพงษ์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา จ.หนองคายอยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมระนาดในส่วนที่เหลือและจะต้องโอนเงินไปชำระที่ธนาคารอะไรค่ะ..ขอทราบรายละเอียดทั้งหมดด้วยค่ะ

#14 By นุสรา โคตรโสภา (182.52.187.175) on 2010-09-03 13:56

ต้องการขึ้นหน้ากลองเพลใหม่นะครับหน้า 14 กับ 17 นิ้ว หน้าละเท่าไรครับอาจารย์

#12 By ิbig สถาปัตย์เกษมบัณฑิต ครับ (124.120.239.3) on 2010-06-18 20:09

ต้องการซ่อมซอด้วงค่ะ
เก่าแล้ว ลูกบิดไม่มี 1 ตัว
คันชักหัก ใช้งบประมาณเท่าไรค่ะ

#11 By พิชชานันท์ (202.29.20.62) on 2010-05-31 13:35

ถึง น้องกิ๊ก
เปลี่ยนท้องจะเข้ ก็ 1,000 บาทครับ

#10 By ภูมิใจ (124.122.143.31) on 2010-05-19 21:54

อาจารย์ครับ อยากทราบว่าถ้าเปบี่ยนท้องจะเข้ ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะคับ

#9 By น้องกิ๊ก (61.7.174.252) on 2010-05-12 16:09

ตะโพนไทย เท้าไม้ธรรมดาไม่ปิดทอง ราคา 5000 บาท ถ้าปิดทองก็ 6500 บาทครับ

#8 By ภูมิใจ (124.120.134.243) on 2010-03-09 20:53

ตะโพนไทยราคาเท่าไหร่ครับ

#7 By ปกป้อง (113.53.66.14) on 2010-02-25 18:53