ซ่อมเครื่องดนตรีไทย

posted on 14 Jul 2006 09:10 by thaimusic in Repairing

      
     โรงเรียนใดที่เครื่องดนตรีไทยถูกน้ำท่วม โทรศัพท์มาปรึกษา อ.ภูมิใจ  รื่นเริง
ได้ว่าจะมีวิธีการซ่อมแซมอย่างไร มีหลายโรงเรียนที่ดำเนินการซ่อมเครื่องดนตรีไทย
ไปแล้วและเป็นที่ชื่นชมของคุณครูว่าเสมือนได้เครื่องดนตรีชิ้นใหม่ ได้แก่ โรงเรียน
สาธิตฯ ปทุมวัน
ได้นำซอด้วง ซออู้ที่ชำรุด เช่น หน้าขาด คันชักหัก ลูกบิดหาย
จำนวน 40 คัน อ.ภูมิใจ นำซอมาประกอบใหม่ ขึ้นหน้าใหม่ ซ่อมพร้อมทำสี
และคืนกลับไปให้นักเรียนใช้เรียนได้อย่างดี และยังเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐอีกด้วย
นอกจากนี้ ก็มีโรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนบ้านห่อง
จังหวัดศรีษะเกศ
โรงเรียนกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น และอีกหลายโรงเรียน
      อ.ภูมิใจ  ได้รับเกียรติจากมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะให้ทำหน้าที่ซ่อมระนาดเก่า
เช่น ผืนไม้ไผ่ของ ครูเตือน พาทยกุล (ชมภาพได้จาก เรื่อง ระนาดหลวงประดิษฐไพเราะ ที่บล็อกนี้ครับ)

                   
                             
โครงการคืนชีวิตเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  อันแสดงถึงภูมิปัญญา
ตั้งแต่อดีตของบรรพบุรุษไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้เราทราบได้ถึง
ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลว่าการร้องรำทำเพลงเป็นนิสัยที่คนไทยซึมซับอยู่ในสายเลือด 
เป็นความละเมียดละไม  เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตแบบไทย  ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งชาวไทย
สามารถกล่าวอ้างได้อย่างภาคภูมิใจ จากประสบการณ์การเป็นนักดนตรีไทยที่ผันตัวเอง
มาเป็นช่างทำเครื่องดนตรีไทยแบบอนุรักษ์พบว่า ปัจจุบันวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย
มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นักดนตรีนิยมบรรเลงโดยเน้นความไพเราะ งดงาม
และอ่อนหวาน ปัจจุบันผู้บรรเลงกลับมุ่งเน้นความดัง ความเร็ว และรุนแรง เป็นผลให้
รูปลักษณ์และเสียงของเครื่องดนตรีไทย เปลี่ยนแปลงไปจาก
คืนชีวิตเครื่องดนตรีไทย
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น ซึ่งนอกจากสถาบันการศึกษาจะลดค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องดนตรีไทย โดยการนำเครื่องดนตรีไทยเก่า
หรือชำรุดมาซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปแล้ว ผลระยะยาวที่เกิดขึ้น
คือทำให้เด็กไทยได้มีจิตสำนึกในการใช้เครื่องดนตรีไทยอย่างคุ้มค่า ทั้งยังช่วยลด
สภาวะโลกร้อนโดยการชะลอการใช้ทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย

        ศิลปะความอ่อนช้อยและรสมือจากกรรมวิธีการบรรเลงก็ดูจะเสื่อมความนิยม 
ประกอบกับความจำเป็นในวิถีชีวิตประจำวัน ทำให้แนวคิดในการผลิตเครื่องดนตรีไทย
เปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมเป็นงานฝีมือที่ทำเองในครอบครัว  หรือเป็นการทำมือแบบโบราณ 
กลับกลายไปสู่การผลิตเป็นอาชีพใหญ่โตเป็นระบบโรงงาน  ใช้เครื่องจักรทุ่นแรง
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้รวดเร็ว มักจะมองข้ามคุณลักษณ์ความดีงามแบบโบราณ
ไปเสียหมด เป็นผลให้คุณภาพเสียงและอายุการใช้งานของเครื่องดนตรีไทยด้อยลง
สังเกตได้จากสถานศึกษาต่างๆ จะมีเครื่องดนตรีไทยที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเป็นจำนวนมาก
จำเป็นต้องหางบประมาณมาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยใหม่อีก ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย
บางท่านมิได้มีความชำนาญในการซ่อมบำรุง ข้าพเจ้าจึงได้ริเริ่มโครงการ
 
สนใจร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ภูมิใจ  รื่นเริง
267 ซอยอ่อนนุช 66 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร.02-7210739,086-3385304

  
                                                         
รายการแสดงรายละเอียดของการซ่อมเครื่องดนตรีไทยแบบทำมือ 
ที่
รายการ
    ราคา  
   (บาท)

1. รางระนาดเอก,ทุ้ม - เปลี่ยนโขน 2,000
- ซ่อมสี 1,500
- ซ่อมปิดทองเค 8,000
- ซ่อมปิดทอง 100% 15,000
- เปลี่ยนตะขอ 200
- เปลี่ยนเท้ารางทุ้ม 400
2. ผืนระนาดเอก,ทุ้ม - เทียบเสียง 500
- เปลี่ยนลูกระนาด  ลูกละ 400
- ตะกั่วถ่วงเสียง      กิโลกรัมละ 500
3. ฆ้องวง - เทียบเสียง            วงละ 600
- เปลี่ยนลูก             ลูกละ 2,000