...ปัจจุบันพบว่าการแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติที่แทรกซึมมากับสื่อ
ทุกประเภท อย่างรวดเร็ว ในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เยาวชนไทยมีค่านิยมโน้มเอียงไปตามกระแสของวัฒนธรรมดังกล่าว ทำให้เกิดสภาวะความห่างไกลจากวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นถิ่น ซึ่งเป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตแบบไทย การจะโน้มน้าวให้เยาวชนไทยส่วนใหญ่กลับมาสนใจ อนุรักษ์เพลงไทยถือเป็นเรื่องยาก การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษาและสถาบันต่างๆ ครูดนตรียังใช้วิธีการแบบดั้งเดิม มีเยาวชนเพียงส่วนน้อยที่สนใจและหันมาศึกษาอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ระบบการจัดการศึกษาของไทยได้กำหนดเป็นนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการให้เยาวชนไทยทุกคนได้สัมผัสและเรียนรู้ความงามของเพลงไทย แต่ในความเป็นจริงเยาวชนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฟังเพลงไทยหรือเล่นดนตรีไทย ประกอบกับความเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ต้องใช้ทักษะและความอดทนในการฝึกฝน ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่ หันไปนิยมดนตรีสากลอันเป็นวัฒนธรรมที่บริโภคได้ง่ายกว่า...

วิสัยทัศน์

               บ้านดนตรีไทยรื่นเริง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวา อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาโบราณ และพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยพันธกิจ

  1. อนุรักษ์ สืบสานการผลิตเครื่องดนตรีไทยแบบโบราณ
  2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม
    ให้เยาวชนไทยมีจินตนาการและเข้าถึงความงามของดนตรีไทย ดนตรีพื้นถิ่นและดนตรีสากลได้ง่ายขึ้น
  3. สร้างสรรค์เครื่องดนตรีในรูปแบบใหม่    ที่สามารถนำมาใช้ประกอบ
    การจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยแบบ
    บูรณาการ
  4. คืนชีวิตเครื่องดนตรีไทยที่ชำรุดโดยนำมาปรับซ่อมให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่

อาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องดนตรีไทยแบบโบราณ จากคุณครูเสน่ห์  ภักตร์ผ่อง ช่างทำเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียง มีความพิถีพิถันด้านรูปทรง สัดส่วน และมีเสียงเหมาะพอดีทุกเสียง ไม่ดังจนหนวกหู แต่ดังชัดเจนได้อรรถรส ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงสมัยใหม่  อัตลักษณ์ของเครื่องดนตรี "รูปสวย ทนทาน เสียงดี ตีสบาย"
 
ขอเชิญทุกท่านชมภาพเครื่องดนตรีไทยของบ้านดนตรีไทย รื่นเริง 
จากสไลด์ต่อไปนี้

                
         เพลงประกอบการนำเสนอ อาจารย์ภูมิใจ   รื่นเริง เป็นผู้เป่าขลุ่ยและบรรเลงดนตรีไทยทั้งอัลบั้ม
                                                         ของชุด มนต์แจ๊สลูกทุ่ง 1-3
                       
                      ปลูกฝังทำนองไทยให้เยาวชนด้วยระนาดหรรษา
                                     (Ruenroeng Xylophones)
 
      
          ภาพการเตรียมความพร้อม การแสดงดนตรีระนาดหรรษาของเด็กๆ
 
      
                                ภาพการเริ่มต้นเรียนระนาดหรรษา  
 
                   

ระนาดหรรษา(Ruenroeng Xylophone) เกิดจากการผสมผสานระหว่าง ระนาดไทยกับระนาดสากล
ลูกระนาดทำจากไม้ไผ่ ซึ่งให้เนื้อเสียงที่นุ่มนวลและไพเราะกว่าไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นๆ ระนาดหรรษาแบ่งออกเป็น 4 ระดับเสียง ได้แก่

            1. ระนาดโชปราโน (Soprano Xylophone) 
                         ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 40 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 25 ซม.

            2. ระนาดอัลโต (Alto Xylophone) 
                          ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 45 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 35 ซม.

            3. ระนาดเทเนอร์ (Tenor Xylophone)
                          ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 50 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 70 ซม.
            4. ระนาดเบส (Bass Xylophone) 
                          
ขนาดผืนระนาดและกล่องเสียง กว้าง 60 ซม. ยาว 140 ซม. สูง 100 ซม.

       ขอเชิญชมตัวอย่างการบรรเลงเพลงด้วยระนาดหรรษา                                

                       

 ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปราการ ที่อนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องดนตรีและสถานที่ 


                       
         
       
ภาพบรรยากาศในห้องเรียนดนตรีของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
                                    
                        อ.ภูมิใจ  คิดสัดส่วนของลูกระนาด เพื่อให้ได้เสียงที่ไพเราะ

                             
                                          อ.จีรนันทน์  ออกแบบตกแต่งสีสัน

Comment

Comment:

Tweet